Chia sẻ Game Dragon City lên mạng xã hội:

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Công thức và thời gian lai tạo các loại rồng trong game Dragon City

Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp các công thức để lai tao các loại rồng và thời gian để lai tạo trong game Dragon City. Nội dung được tổng hợp từ Hội thanh niên nuôi rồng trên Facebook
Công thức và thời gian lai tạo các loại rồng trong game Dragon City, cach lai tao rong dragon city, game dragon city, dragon city facebook


Công thức lai rồng


Nguyên tắc cơ bản :
- Rồng cơ bản + Rồng cơ bản -> Rồng Lai Thường
- Rồng Lai Thường + Rồng Lai Thường -> Rồng Lai Hiếm (RARE)
- Rồng Lai Hiếm (RARE) + Rồng Lai Hiếm (RARE) -> Rồng Huyền Thoại (LEGENDARY)
- Rồng Huyền Thoại (LEGENDARY) + Rồng Huyền Thoại (LEGENDARY) -> Rồng Thuần Khiết (PURE)
- Rồng Thuần Khiết (PURE) + Rồng cơ bản -> Pure Element


Chú ý :
- Khi lai 2 Rồng cơ bản thì kết quả thuộc tính gộp lại (Một vài thuộc tính không lai trực tiếp v
ới nhau được như Electric & Nature, Flame & Ice, … )

- Khi lai Hybrid/Rare với Hybrid/Rare thì kết quả các thuộc tính trao đổi với nhau
- Khi lai có xuất hiện Legend/Pure/Pure Element thì kết quả thường khó đoán định hơn (dựa vào time breed)
================

I. Rồng cơ bản (Basic)
- Là rồng có 1 thuộc tính, có thể mua trực tiếp = Gold trong Shop hoặc nhận được từ Free Gift (Flame, Nature, Electric, Ice)
- Gồm 8 loại :
Đất - Terra (15sec)
Lửa - Flame (30sec)
Nước - Sea (5min)
Cây - Nature (10h)
Điện - Electric (10h)
Băng - Ice (12h)
Kim - Metal (10h)
Bóng tối - Dark (12h) 
----------

II. Rồng lai thường (Hybrid)
- Rồng lai 2 thuộc tính, lai được từ cách kết hợp 2 thuộc tính cơ bản
- Công thức chung : Rồng cơ bản + Rồng cơ bản -> Rồng Lai Thường
- Trường hợp lai có Legend [or] Pure [or] Pure Element thì kêt quả lai cũng khó đoán định (dựa vào time breed)

* Rồng lai với thuộc tính Đất [Terra]
Terra + Flame --> Flaming Rock (30 Phút) [or] Vulcano (1 Giờ)
Terra + Sea --> Mud (6 Giờ) [or] Waterfall (4 Giờ)
Terra + Nature --> Tropical (10 Giờ) [or] Cactus (8 Giờ)
Terra + Electric --> Star (8 Giờ) [or] Chameleon (12 Giờ)
Terra + Ice --> Alpine (16 Giờ) [or] Snowflake (12 Giờ)
Terra + Dark --> Hedgehog (12 Giờ) [or] Venom (12 Giờ)
Xem bên dưới : Poo [Terra/Sea/Dark], Armadillo [Terra/Metal]

* Rồng lai với thuộc tính Lửa [Flame]
Flame + Terra --> Flaming Rock (30 Phút) [or] Vulcano (1 Giờ)
Flame + Sea --> Cloud (6 Giờ) [or] Blizzard (2 Giờ)
Flame + Nature --> Spicy (10 Giờ) [or] Firebird (10 Giờ)
Flame + Electric --> Laser (12 Giờ) [or] Hot Metal (12 Giờ)
Flame + Metal --> Medieval (12 Giờ) [or] Steampunk (16 Giờ)
Flame + Dark --> Vampire (16 Giờ) [or] Dark Fire (12 Giờ)
Xem bên dưới : Cool Fire [Flame/Ice], Soccer [Ice/Flame]

* Rồng lai với thuộc tính Nước [Sea]
Sea + Terra --> Mud (6 Giờ) [or] Waterfall (4 Giờ)
Sea + Flame --> Cloud (6 Giờ) [or] Blizzard (2 Giờ)
Sea + Nature --> Nenufar (6 Giờ) [or] Coral (12 Giờ)
Sea + Electric --> Lantern Fish (10 Giờ) [or] Storm (12 Giờ)
Sea + Ice --> Icecube (12 Giờ) [or] Ice Cream (16 Giờ)
Sea + Metal --> Mercury (12 Giờ) [or] Seashell (12 Giờ)
Xem bên dưới : Poo [Terra /Sea/Dark], Pirate [Dark/Sea], Petroleum [Sea/Dark].

* Rồng lai với thuộc tính Cây [Nature]
Nature + Terra --> Tropical (10 Giờ) [or] Cactus (8 Giờ)
Nature + Flame --> Spicy (10 Giờ) [or] Firebird (10 Giờ)
Nature + Sea --> Nenufar (6 Giờ) [or] Coral (12 Giờ)
Nature + Ice --> Dandelion (12 Giờ) [or] Mojito (12 Giờ)
Nature + Metal --> Jade (16 Giờ) [or] Dragonfly (16 Giờ)
Nature + Dark --> Carnivore Plant (16 Giờ) [or] Rattlesnake (12 Giờ)
Xem bên dưới : Gummy [Nature/Electric]

* Rồng lai với thuộc tính Điện [Electric]
Electric + Terra --> Star (8 Giờ) [or] Chameleon (12 Giờ)
Electric + Flame --> Laser (12 Giờ) [or] Hot Metal (12 Giờ)
Electric + Sea --> Lantern Fish (10 Giờ) [or] Storm (12 Giờ)
Electric + Ice --> Fluorescent (16 Giờ) [or] Moose (12 Giờ)
Electric + Metal --> Battery (16 Giờ) [or] Gold (12 Giờ)
Electric + Dark --> Neon (12 Giờ)
Xem bên dưới : Gummy [Nature/Electric]

* Rồng lai với thuộc tính Băng [Ice]
Ice + Terra --> Alpine (16 Giờ) [or] Snowflake (12 Giờ)
Ice + Sea --> Icecube (12 Giờ) [or] Ice Cream (16 Giờ)
Ice + Nature --> Dandelion (12 Giờ) [or] Mojito (12 Giờ)
Ice + Electric --> Fluorescent (16 Giờ) [or] Moose (12 Giờ)
Ice + Metal --> Pearl (16 Giờ) [or] Platinum (12 Giờ)
Ice + Dark --> Penguin (15 Giờ)
Xem bên dưới : Cool Fire [Flame/Ice], Soccer [Ice/Flame]

* Rồng lai với thuộc tính Kim lo
ại [Metal]

Metal + Flame --> Medieval (12 Giờ) [or] Steampunk (16 Giờ)
Metal + Sea --> Mercury (12 Giờ) [or] Seashell (12 Giờ)
Metal + Nature --> Jade (16 Giờ) [or] Dragonfly (16 Giờ)
Metal + Electric --> Battery (16 Giờ) [or] Gold (12 Giờ)
Metal + Ice --> Pearl (16 Giờ) [or] Platinum (12 Giờ)
Metal + Dark --> Zombie (12 Giờ)
Xem bên dưới : Armadillo [Terra/Metal]

* Rồng lai với thuộc tính Bóng tối [Dark]
Dark + Terra --> Hedgehog (12 Giờ) [or] Venom (12 Giờ)
Dark + Flame --> Vampire (16 Giờ) [or] Dark Fire (12 Giờ)
Dark + Nature --> Carnivore Plant (16 Giờ) [or] Rattlesnake (12 Giờ)
Dark + Electric --> Neon (12 Giờ)
Dark + Ice --> Penguin (15 Giờ)
Dark + Metal --> Zombie (12 Giờ)
Xem bên dưới : Poo [Terra /Sea/Dark], Pirate [Dark/Sea], Petroleum [Sea/ Dark].
----------

III. Rồng lai hiếm (Rare Hybrid)
- Không lai trực tiếp được bằng cách kết hợp các thuộc tính cơ bản với nhau
- Công thức chung : Rồng Lai Thường + Rồng Lai Thường -> Rồng Lai Hiếm (RARE)
- Có 7 loại Rare Hybrid :
+ Gummy [Nature/Electric] : Hybrid Nature + Hybrid Electric [time breed : 10h]
+ Cool Fire [Flame/Ice] : Hybrid Flame + Hybrid Ice [time breed : 12h]
+ Soccer [Ice/ Flame] : Hybrid Ice + Hybrid Flame [time breed : 12h]
+ Armadillo [Terra/Metal] : Hybrid Terra + Hybrid Metal [time breed : 12h]
+ Petroleum [Sea/Dark] : Hybrid Sea + Hybrid Dark [time breed : 16h]
+ Pirate [Dark/Sea] : Hybrid Dark + Hybrid Sea [time breed : 15h]
+ P
oo [Terra/Sea/Dark] [time breed : 15h] : 

Hybrid Terra + Hybrid [Sea/Dark]
hoặc Hybrid Sea + Hybrid [Terra/Dark]
hoặc Hybrid Dark + Hybrid [Sea/Terra]
Chú ý:
- Trường hợp lai có Legend [or] Pure [or] Pure Element thì kêt quả lai cũng khó đoán định (dựa vào time breed)
- POO là Rồng siêu hiếm nên khó có thể lai theo công thức chung, khi có Legend [or] Pure [or] Pure Element thì khả năng lai được sẽ cao hơn.
- Một vài combo tham khảo (kết quả có thể là Rare hoặc có thể là Hybrid thường nhé) :

1. Gummy [Nature/Electric] (time breed : 10h)
Laser + Dandelion
Fluorescent + Firebird
Neon + Nenufar
Lantern Fish + Rattlesnake
Jade + Star
Plant + Star
Firebird + Star
……..
2. Cool Fire [Flame/Ice] (time breed : 12h) & Soccer [Ice/Flame] (time breed : 12h)
Laser + Dandelion
Fluorescent + Firebird
Alpine + Medieval
Flaming Rock + Alpine
Cool Fire + Cool Fire
Soccer + Soccer
……..
3. Armadillo [Terra/Metal] (time breed : 12h)
Jade + Star
Alpine + Medieval
Mud + Jade
Zombie + Mud
……..
4. Petroleum [Sea/Dark] (time breed : 16h)
Neon + Nenufar
Neon + Cloud
Neon + Mud
Zombie + Mud
Neon + Lantern Fish
……..
5. Pirate [Dark/Sea] (time breed : 15h)
Neon + Nenufar
Lantern Fish + Rattlesnake
Zombie + Mud
Neon + Cloud
Neon + Mud
……..
6. P
oo [Terra/Sea/Dark] [time breed : 15h]

* Một vài combo lai theo công thức chung :
Water + Hedgehog
Hedgehog + Mud
Hedgehog+ Waterfall
Water + Venom
Hedgehog+ Petroleum
Mud + Petroleum
Mud + Venom
Petroleum + Waterfall
Petroleum + Venom
Venom + Waterfall
Hedgehog + Pirate
Mud + Pirate
Pirate + Waterfall
Pirate + Venom
* Nhưng do mang 3 thuộc tính nên việc lai POO theo công thức chung thường rất khó.
Vậy nên, lai P
oo phải theo cách đặc biệt hơn là có sự xuất hiện của Legend [or] Pure [or] Pure Element. Khi đó, khả năng lai được sẽ cao hơn.

Legend + Terra [or] Sea [or] Dark
Legend + Hybrid Terra [or] Hybrid Sea [or] Hybrid Dark
Pure + Terra [or] Sea [or] Dark
Pure + Hybrid Terra [or] Hybrid Sea [or] Hybrid Dark
Pure Element + Terra [or] Sea [or] Dark
Pure Element + Hybrid Terra [or] Hybrid Sea [or] Hybrid Dark
----------

IV. Rồng Huyền Thoại (Legend)
- Công thức chung : Rare Hybrid + Rare Hybrid --> Legend (random)
- Có 4 loại Legend :
Legendary
Crystal
Mirror
Wind
- Time breed : 2 ngày
* Khi lai 2 con Rare Hybrid với nhau :
+ nếu time breed = 2 ngày thì kết quả lai chắc chắn là Legend (random)
+ nếu time breed < 2 ngày thì kết quả lai sẽ là Hybrid hoặc Rare Hybrid (tùy vào time breed và Rồng mang đi lai)

Ví dụ : Cool Fire [Flame/Ice] + Soccer [Ice/Flame] (cặp lai hay được dùng hồi DC chưa fix time)
Ta có các khả năng sau (dựa vào time breed và khả năng kết hợp các thuộc tính):
1. Time breed = 30s : Flame + Flame --> Flame
2. Time breed = 12h : Ice + Ice --> Ice
3. Time breed = 12h : Flame + Ice --> Cool Fire [Flame/Ice] (or) Soccer [Ice/Flame]
4. Time breed = 2 ngày : 100% Legend (random nhé)
----------

V. Rồng Thuần Khiết (Pure)
- Công thức chung : Legend + Legend --> Pure
- Có 1 loại Rồng Thuần Khiết : Pure
- Time breed : 2 ngày
Chú ý:
* Khi lai 2 Legend khác loại:
+ nếu time breed = 2 ngày thì kết quả lai là Pure
+ nếu time breed < 2 ngày thì kết quả lai có thể là bất kì con rồng nào trừ Legend và Pure.
* Khi lai 2 Legend cùng loại, time breed luôn là 2 ngày. Kết quả lai có thể là Pure hoặc là chính Legend đem đi lai.
Ví dụ : Legendary + Legendary --> Legendary [or] Pure (đều 2 ngày)
* Khi lai Pure với Pure thì 100% kết quả là Pure : Pure + Pure --> Pure (2 ngày)

VI. Rồng Mang Thuộc Tính Thuần Khiết (Pure Element)
- Là rồng thuần khiết 1 thuộc tính nào đó
- Cũng như rồng cơ bản, rồng thuần khiết 1 thuộc tính gồm 8 loại :
Pure Terra
Pure Flame
Pure Sea
Pure Nature
Pure Electric
Pure Ice
Pure Metal
Pure Dark

- Time breed : 2 ngày
Công thức chung :
* Pure + Basic Element --> Pure Element
VD : Pure + Terra có các khả năng sau :
+ Terra (time breed = 15s)
+ Hybrid Terra (15s < time breed < 2 ngày)
+ Pure Terra (time breed = 2 ngày)


* Pure + Hybrid Element (or Rare) --> Pure Element
VD : Pure + Soccer [Ice/Flame] có các khả năng sau :
+ Flame (30sec)
+ Ice (12h)
+ Hybrid Flame (random)
+ Hybrid Ice (random)
+ Pure Flame (2 ngày)
+ Pure Ice (2 ngày)
Khi lai theo cách trên có thể ra Pure Element hoặc bất kì loại nào (trừ Legend)


* Pure Element + Random (trừ Legend) --> Pure Element Random [or] Random (trừ Legend)
* Pure Element 1 + Pure Element 2 --> Pure Element 1 [or] Pure Element 2
----------

VII. Rồng Đặc Biệt, Rồng Event, Rồng Độc Đáo (Special, Unique)
+ Chỉ có được từ các event trong game (Đảo Event, Black Market, Carnival, Winter Casino, … ) hay mua (bằng gem) từ các đợt giảm giá.
+ Không lai tạo được (nếu có thì phải mua công thức trong Deus Vault)
+ Mang tính chất sưu tầm là chính.
631 nhận xét:

 1. thank ban rat nhieu

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. cho mình hỏi nếu breeding boost thì có ra 100% rồng hiếm hok

   Xóa
 2. dm lai cko ra socer lam` sao????????

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. the ma ko biet ga
   alpino + roca llameante = soccor lai trong vong 3 lan se dc vi neu co sai lech mot ti may con kia chi co 5 phut la no nen chak chan ban se co socer

   Xóa
  2. roca llameante là con gì vậy bạn?

   Xóa
  3. mình lai laser với dandelion 1 phát 10 tiếng ra gummy? lai alpine với medieval 1 lần ra almadino,1 lần ra snowflake,mãi ko ra soccer,buồn vãi :(

   Xóa
  4. MInh lai con Biza+ ice ra socer hien h minh co 3 con socer !!

   Xóa
  5. sao lai dk hay zi kui lai ùi nè mà có dk au:((

   Xóa
  6. biza là con j vậy bạn

   Xóa
  7. Hình như là con Blizzard mà mình may mắn lai đc giữa nước vs lửa^^

   Xóa
  8. lam sao de lai dc con almadino vs con medieval vay ban?Hải Trần

   Xóa
  9. dandelion + lazer ra soccer..hiện mìh có 5 con soccer mãi đ' ra gummy:(

   Xóa
 3. thử 4 lần cool fire với amadilo mà ko ra được legend xui vãi đạn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. thử cool fire với gummy xem mình lai 2 lần đều đc

   Xóa
  2. bạn t lai gần 10 lần rồi mà chưa đc kìa cứ chịu khó đi

   Xóa
  3. t cho cool fire với cool fire hoặc cool fire với soccer, soccer với soccer lai đến lần thứ 3 toàn đc lengen. :). chịu khó tí bạn ạ

   Xóa
  4. thang ban tau no khong mun than thoai nua vi no moi cap 20 deo nuoi duoc than thoai no 6 hay 7b con no phai ban bot ui

   Xóa
  5. lai 4 lan cool fire voi cool fire 2 ra legen @@ 1 lan ra coolfire 1 lan ra ice bun vai

   Xóa
  6. gummy chỉ có lai zới cool fire hoặc soccer, armadillo thì tỉ lệ ra cực kì thấp :D:D

   Xóa
  7. Poo + soccer => 2 ngày ( 1phát 1 )

   Xóa
 4. Mãi mới lai được Cool Fire đã thế quay bài lại được Mirorr, may vãi :))

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. mình way dc poo, khỏi mắc cung lai này lai nọ =)

   Xóa
  2. oh, mình quay lúc nào cũng đc 5000 vàng hoặc 1000 quả hết, từ lúc mới chơi đến giờ đã gần 2 tuần rồi, và luôn như vậy! :3

   Xóa
  3. số bạn thật đen, t hoặc là đc 500o vàng, hoặc là poo, mirror, hoặc là 45gem, nãy vừa đc con lengendary. đời hài, (những mới đc 4 lần đó là k phải ô 5000 vàng) =))

   Xóa
  4. mình mở bài đc , cả 3 con wind , mirorr , legeng , thêm con poo nữa :))đỡ phải lai mệt người

   Xóa
 5. ai chơi add nick mình...lv40... mình biết cách bug tiền vàng nèk....xem nick mình sẽ biết
  http://www.facebook.com/profile.php?id=100003810461993

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. kiểu gì vậy chỉ vs https://www.facebook.com/profile.php?id=100004038381806&ref=tn_tnmn

   Xóa
  2. chỉ với http://www.facebook.com/huynh.dark.5

   Xóa
 6. Trả lời
  1. lai con nui bang voi con dat lua la ra lein
   chak chak dung lai voi con nui lua nha

   Xóa
 7. các bạn thử lai Chameleon Dragon với Dragon fly đi mình thử 1 lần ra gummy luôn đó !!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Dragon Fly là dragon nào vậy bạn????

   Xóa
  2. 1 lần con Laser + Dandelion ra lun nè :p

   Xóa
 8. mình lai gummy mãi hk ra, xui kinh

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn thử cặp FireBird và Star nhé!và cần kiên trì nữa bạn à!

   Xóa
  2. Lazer vs Dandelion chắc chắn ra Gummy 80% nhé

   Xóa
  3. nâng dragon lên cấp 10 vào

   Xóa
 9. Hi. Sau bao nhiêu lần lai mình đã ra gummy. Star + dandelion :) khi thời gian là 10h thì sẽ có 2 khả năng xảy ra là gummy hoặc tropical.
  @chủ top: bạn ơi cho mình hỏi. Nếu lai basic vs hybrid thì có đc rare ko

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Theo những gì mình biết hybrid + hybrid mới ra được rare :)

   Xóa
  2. Fluorescent + Firebird. lai cặp này chắc chắn ra Gummy. thời gian 10h chỉ có 1 khả năng là gummy

   Xóa
 10. me cai con cuop bien kho' vai dan lai mai deo dc

  Trả lờiXóa
 11. Bn ơi mình lai gummy vs cool fire và thgian là 12h thì sẽ ra con j zậy

  Trả lờiXóa
 12. chia vui nek. Hum nay chơi shuffle trúng dc con poo dragon lun khỏi lai cm gì hết :)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. me too.mới bắt đầu chơi k biết j vào quay ầm ầm dc mà không biết ,tưởng con cùi bắp

   Xóa
  2. người ta bảo con poo là khó lai nhứt ai dè quay trúng mừng kinh =))

   Xóa
  3. mình mở đc 3 con bạn ạ

   Xóa
  4. poo làm cảnh thôi bạn à , có chiến đấu đc đâu @@

   Xóa
 13. minh cho 2 con poo dragon lai voi nhau co kha nang ra legend khong ?

  Trả lờiXóa
 14. mình lai cool fire vs gummy....giờ lai tới 20h...nó sẽ ra con dragon gì :|

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ra rage hybrid bất kỳ mang thuộc tính 2 con kia

   Xóa
  2. ra legend r.

   Xóa
 15. tình hình là muốn lai ra con poo qá mà chưa có legend hay pure ... toàn lai kiểu hybird dark + hybird sea ! ko ra...

  Trả lờiXóa
 16. mấy bạn ơi, có cách nào ngoài cách cho lai electric dzoi ice cho ra moose dragon ko, lai mấy chục lần rui mà ko ra dc moose dragoon =(((((((

  Trả lờiXóa
 17. mọi người ơi cho hỏi với mình lai Poo vs Coolfire cho thời gian phối giống mất 1 ngày 23h thì ra con gì?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ra 100% legend, nhưng mà random ko xác định dc

   Xóa
  2. Mong sao nó ra con Legendary thì thích nhất..

   Xóa
  3. cu lai hai con rare time la hai ngày thì nó là legend

   Xóa
  4. Nhọ quá,ko ra Legendary mà ra con Wind

   Xóa
  5. Legendary dep ma yeu hon mirrot ban lai minh lai coolfire voi coolfire ra legandary do ban ban thu nha

   Xóa
  6. ra dc legend là mạnh r.Cậu cứ đi Combat cho nó lên Sao là trâu. cOn wind của mih LV15 1 sao vàng máu hơn 11k còn Legendary+Mirro máu tầm 8k cùng LV 15 hết nah

   Xóa
  7. https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn giap lưu nào ae

   Xóa
  8. con mirror minh 3 sao vang mau 13k di combat thang mai, chan vl

   Xóa
 18. cho hoi neu lai con firebird voi star trong 12h thi ra con gi vay?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Theo mình biết có thể ra 1 trong 2 con này
   Flame + Electric --> Laser (12 Giờ) [or] Hot Metal (12 Giờ)

   Xóa
  2. minh lai cn soccer giong trong huong dan ma co dc dau><

   Xóa
 19. ai viết ra bài này cho e kết bạn FB với đc ko ạ

  Trả lờiXóa
 20. cả nhà cho tớ hỏi lai con nào với nhau ra con Petroleum với

  Trả lờiXóa
 21. lai star vs plant đếu được cái chi hết

  Trả lờiXóa
 22. Cảm Ơn bạn nha ! san cho minh hoi lun . lam sao lai ra Con ArMaDillo vay ? minh lai hopai k dc. neu lai thi lai con nao voi con nao vay ? cam on ban trc nhe !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn thử con Volcano với con Robot xem nhé...thời gian 12h.có thể cho ra Medieval hoặc là Armadillo.mình lai 2 lần r.ra 2 Amardillo

   Xóa
 23. Alpine + medival =cool fire or soccer or Armadilo.
  Add nick nhé, send food với Accept hàng ngày
  https://www.facebook.com/NguoitoiYeuKhongHeYeuToi?ref=tn_tnmn

  Trả lờiXóa
 24. sao con robot dragon ko co trong book dragon the ??????

  Trả lờiXóa
 25. lai pure vs electric 1 day 23 h dc con gi z

  Trả lờiXóa
 26. cho mình hỏj sao mà có mấy bạn tặng đc cho mình mấy quả trứng mà trong free gift ko có vậy, làm sao tặng đc vậy ???

  Trả lờiXóa
 27. tự dưng lai ra gummy mặc dù ko có rồng như trong đây nói, hên vãi

  Trả lờiXóa
 28. Mình lai Volcano với con Robot cho ra Amardilo mọi người thử xem nhé!lai 2 lần 2 ạc cho ra 2 Amardilo luôn!Hehe hên vãi.

  Trả lờiXóa
 29. mình đang lai con wind vs con legendary time 2 ngày liệu có ra pure hay không

  Trả lờiXóa
 30. các bác cho em hỏi, nếu chưa đủ level 24 thì có cách nào mua được legend habit ko vậy???
  em thấy có mấy bác level 19 đã có legend roài

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. hên thì lai ra....như t đây.....lv 17 có con mirror dragon...huyền thoại đó....mà ko có habit....

   Xóa
 31. Hình như fix cấp độ mua legend habitat rồi cả nhà ạ. Trc đây bọn bạn mình lv 18 đã mua đc rồi. Mà h lv 24 ms mua đc. Trong khi pure habitat và pure element habitat lv 18 đã mua đc rồi. Mà ko bít mua về làm gì nữa khi chưa có pure. Vô lí vãi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. hình như legend có trước pure thì phải, nếu vậy sao pure habit lại dc mua trước nhỡ @.@

   Xóa
  2. hih nhu la pure habit ko nuoi dc legend dragon dung ko ?????

   Xóa
 32. T.T giờ có rồng mới kìa, cũng lai từ 2 thuộc tình thường nhưng chắc là khó ra lúm T.T"
  À, hum qua bị lag, mở thẻ ra d8c con Poo, sau đó gắn Poo lên Hatchery thì bị văng, vào mất Poo luôn. City Dragon khốn nạn

  Trả lờiXóa
 33. may anh oi?chi em cach mua dao thu3 voi em mua bang 25gems ma no ko cho mau tai sao vay ha may anh oi?chi e voi

  Trả lờiXóa
 34. e co biet truong hop rong dang lai ra trung roi bi khoi dong lai, roi trung bi mat, con rong do lai hien tinh trang nhu dang lai vay.

  Trả lờiXóa
 35. moi nguoi chi minh cach laiu con soccer voi

  Trả lờiXóa
 36. Minh lai star + firebird ca tuan nay ma khong ra duoc con Gummy. Co cach nao de ra hon khong may ban?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. jad and star minh lai thu roi va bay h da co 5 gummy :D

   Xóa
  2. Mình có làm thử 2 lần. Và đều ra gold dragon. T.T xui wa

   Xóa
 37. Mình lai đk Mirror nhưng sao không thả đk vào habit nào vậy..build legend cũng không đk..?????????????????

  Trả lờiXóa
 38. Có ai lai đc legendary ko? Mình lai toàn ra mirror, wind hay crystal :((

  Trả lờiXóa
 39. Các bạn chưa coá rồng amardillo thì hãy thử cách của mình nhé: lai flaming rock với medieval. Nếu time breed từ 30 phút đến 1h thì các bạn có thể chắc chắn rằng đó là flaming rock/flame/ volcano. Còn nếu time br là 12h sẽ có 2 khả năng là medieval và armadillo. Mình thử tầm 5-6 lần toàn ra flame và lần cuối là 12h. Vừa rồi lấy 2 gem speed up phát xong luôn đc amar. Cách này khi ra rồng ko mong muốn sẽ tiết kiệm nhiều thời gian cho các bạn !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. sao k cho volcano lai vs medieval cai do co 2 3 lan la ra chu j

   Xóa
  2. Mình lai con medieval với con snowflake cũng ra à :D

   Xóa
  3. Vocano và flaming rock giống nhau mà

   Xóa
 40. Bạn ơi mình lấy Gummy lai với Legend thì có tỉ lệ ra legend hay Rare hybid k bạn ???

  Trả lờiXóa
 41. ai lv24> thi de lai nick o duoi nhe minh lv27 dag hoc hoi cach lai ra legendary va pure hệ :D

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. https://www.facebook.com/Kent.handsome.No1
   Giao lưu tý nhở

   Xóa
  2. http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn minh lv 29 nha ban giao luu ty

   Xóa
 42. may anh oi chi dum em cach lai ra con poo di

  Trả lờiXóa
 43. lai ra poo khó lắm bạn à, mình may mắn trúng đc 1 lần nhưng = 1 con legend + rồng hiếm Petroleum ra đc đấy, nếu bạn có Legend thì thử xem....còn lai từ Poo với pure chả bik ra rồng gì???

  Trả lờiXóa
 44. may bac cko e hoi muon lai soccer dragon lam tn?e lai hon 10 lan ma ko ra.thanks cac bac nhieu

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. lấy con moose dragon lai vs hot metal là dk

   Xóa
 45. mọi người cho hỏi: con ice*fice dragon( con nửa mình là lửa, nửa mình là băng) lai như thế nào.mình ko thấy có trong hướng dẫn... cảm ơn

  Trả lờiXóa
 46. Bạn nào đang muốn ép Amaldillo thử cách của mình xem nhé , mình cũng chỉ vừa ghép xong ( trứng chưa nở ) nhưng dựa theo thời gian breed (12h) mình nghĩ chỉ có thể là Amaldillo .
  mình ghép Tropical ( Đất - Cây ) vs Jade ( Cây - Kim Lọai ) . mình làm phép lọai trừ nếu cách ghép này lọc ra thuộc tính
  + Đất + Cây > Terra + Nature --> Tropical (10 Giờ) [or] Cactus (8 Giờ)
  + Cây + Cây > Cây - Nature (10h)
  + Cây + Kim Lọai > Nature + Metal --> Jade (16 Giờ) [or] Dragonfly (16 Giờ)
  !!! suy từ những kết luận trên mình thấy nó ko trùng với time breed của bất kỳ cách nào ngòai cách 3. Armadillo [ Đất - Kim Lọai ] (time breed : 12h) .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. @all mình đã mở trứng > Amaldillo ^^ mọi người nên làm cách này ra time 12h chắc chắn Amaldillo luôn ^^

   Xóa
 47. ai muốn biết cách lai ra soccer dragon thì add fb Tài Creed nhé mình đã chỉ 1 bạn sau khi lai 1 lần và đã được ^^

  Trả lờiXóa
 48. Fb mình là Lê Minh Trí. Chỉ mình lai con soccer đi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ban phai add fb minh moi bik ban co con jh roi moi chi cach lai duoc

   Xóa
 49. may anh oi chi em cach ep ra pure di e ep 5lan deu that bai het?em lay con mioor lai voi con crytal no ko ra vay?

  Trả lờiXóa
 50. Mội người ơi giúp mình vs. Ai hướng dẫn cho mình cách tham gia Pirate Fighting đi. Cái event đảo cươnps biển gì đấy. Mình thu nhặt vàng và thức ăn đều đặn tồi mà vào kiểm tra vẫn là 13/260. Định kiếm con jellyfish vs con octopus mà khổ quá à :((

  Trả lờiXóa
 51. Các bạn ới ời ơi! Con rồng mirror của mình kết hợp với với lại con soccer ra con gì vậy các bạn thân yêu?

  Trả lờiXóa
 52. Cho mình hỏi soccer + soccer có chỏ a cool fire ko vậy mấy bạn?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhân tiện mình ép flame rock + alphine 2 lần đc 2 con soccer

   Xóa
 53. cho mình hỏi mình lấy terra phối với electric mak thời gian tới 20h thì nó ra con j vậy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. 2 con rồng cơ bản chứ không phải lai nha mak nó đòi 20h chẳng hiểu sao

   Xóa
  2. Hơi lạ nhé, khi nào có kết quả thông báo luôn nhé^^

   Xóa
  3. nick của mình là Mi Like mấy bạn add vô xem thử dùm mình nhé hihi

   Xóa
  4. mak 20h là time breed ak ko phải time ấp trứng

   Xóa
  5. thêm vào công thức va time lai tạo bạn ơi mình mới cho terra + electric --> time breed = 20h= sky dragon nek nick mình là Mi Like mọi người ép xem thử

   Xóa
 54. Bạn nào giúp mình vs:
  Mình combat vs con bạch tuộc hệ Sea và Dark lv 10. Vậy mn cho mình hỏi mình phải dùng con gì đánh để đc crip chí mạng vậy?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. nhân tiện,em bị con armadillo nó hành mấy ngày rồi lấy con j đỡ nó vây!

   Xóa
  2. con nao he nature or dark ay gummy chang han

   Xóa
  3. con he sea vs dark dung truoc no la phong thu thi e lay he flame vs no

   Xóa
  4. vừa ăn nó xong phải dùng pirate,poo,petroleum mới ăn dc

   Xóa
  5. armadillo cứ lấy con của metal chết như chó><

   Xóa
 55. may anh oi chi dum em sao mua dat o dao thu 3 voi?em mua dao bang 25v gems roi sao em mua dat nua no ko cho vay may anh?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. a mua binh thuong mo = vang co sao dau e dua link fb day add vao xem thu ai thac mac gi de linh fb duoi a add xem chi zup cho nhe

   Xóa
  2. đảo thứ 3 mình mua phần đầu tiên = gem mới được. còn lại mìn mua = vàng được mà. :D

   Xóa
 56. cái con gummy khó lai quá

  Trả lờiXóa
 57. lên 23 vẫn chưa có gummy

  Trả lờiXóa
 58. Kêt bạn đi https://www.facebook.com/Kent.handsome.No1
  Trao đổi thông tin..

  Trả lờiXóa
 59. thêm vào công thức va time lai tạo bạn ơi mình mới cho terra + electric --> time breed = 20h= sky dragon nek nick mình là Mi Like mọi người ép xem thử

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ngon.. Đó là do bạn quá may mắn...

   Xóa
  2. nhân tiện cho hỏi parent level 10 nghĩa là sao z

   Xóa
  3. Parent level 10 là cha mẹ cấp 10

   Xóa
  4. nghĩa là 2 con lv 10 mới lai ra đk hả

   Xóa
  5. Đạt ít nhất là cấp 10 hay phải chính xác cấp 10 ( ý mình là cấp 11,12,..) có lai đc ko

   Xóa
  6. mình cũng có con 20h đang chờ để ấp!hik

   Xóa
  7. minh moi cap 5, lai con tera vs sea sao lai mat 19h 59', sao lau vay nhi

   Xóa
 60. Pirate thì sao các bác. có thánh nào lai fat ra luôn hem?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mình lai Lantern Fish + Rattlesnake phát ra luôn nek. ^^. Bạn thử xem.

   Xóa
  2. ra con gi`

   Xóa
  3. Lantern Fish + Rattlesnake mình lai 3 lần ùi mà hk ra, pùn we'

   Xóa
 61. tinh hinh la minh moi lai gummy voi coolfire ra con soccer hen vai~ lai mai moi duoc soccer ^^!

  Trả lờiXóa
 62. Ai tặng mình một con Dark đi hu hu

  Trả lờiXóa
 63. https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn

  Trả lờiXóa
 64. Mình mới chơi cần kn ai cho mình hỏi nếu lai Petroleum vs poo có khả năng nào ra legend ko ??

  Trả lờiXóa
 65. mình cần chỉ cách lai con pure mấy bạn chỉ mình nha , hiện tại mình có 2 con lg 1 là legendary 2 là wind và 5 con rồng lai hiếm 1 là soccer 2 là cool fire 3 là gummy 4 là pirate 5 là armadillo ... các bạn chỉ mình cách lai ra pure nha bằng danh sách các con rồng trên nha ^^!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. bài đăng trên là của mình nick face mình Phuc Xj

   Xóa
  2. theo mình pix thì lấy 2 con legend lai với nhau

   Xóa
 66. Mình cần lai ra con Cool Fire mà lai hoài theo công thức chưa ra, nãy mới lai con Flaming Rock vs Alpine, nó ra con Terra? vậy là sao bạn? Mình lai đc con Soccer rồi =.=!
  À còn cái Magic Temple, nó kiu là lv 20 xây cái đó, mở ra đc all dragon can reach lv15. Sao rồng of mình ko lên lv đc vậy bạn ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn xây xong cái magic temple thì cần phải nhờ bạn bè vào mở giúp rùi mới có thể nuôi rồng lên lv 15 được

   Xóa
 67. ai biết time breed 20 tiếng lai 2 con legend khác loại với nhau ra con gì ko ?

  Trả lờiXóa
 68. Mình lai Hybrid Nature + Hybrid Electric nó ko là 10h (Gummy) or 12h (Cool fire) mà là 16h... Có ai bik nó ra rồng gì hok ^^!... Mới lai chưa cho ra sản phẩm mà tò mò quá =.=

  Trả lờiXóa
 69. WoW!!
  I Just Got 6000 Gems (FREE) From:
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=403946663046393
  WoW!!

  Trả lờiXóa
 70. miinh lai duoc gummy vs coccer roi` lam sao lai coof fire day @@!

  Trả lờiXóa
 71. sao lai duoc 3 con vs nhau ??

  Trả lờiXóa
 72. Mềnh lai con gù lửa vs gù tuyết.time 16h không biết ra con gì nhỉ các bác.

  Trả lờiXóa
 73. có con rồng nào có hai thuộc tính là Kim loại/Thiên nhiên không nhỉ?
  hoặc con Dark/Ice chẳng hạn

  Trả lờiXóa
 74. mình lai Fluorescent + Firebird Time breed 12h hk pix là lai ra con j nữa ?

  Trả lờiXóa
 75. mình lai Fluorescent + Firebird có 6 khả năng 12h :
  Dandelion (12 Giờ) [or] Mojito (12 Giờ)
  Laser (12 Giờ) [or] Hot Metal (12 Giờ)
  Cool Fire [Flame/Ice] [or] Soccer [Ice/Flame]
  hk pix nó ra con nào nữa ?? mình hồi hộp we'

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. @@ thi soccer chu la jh ma cug hoi hop

   Xóa
  2. nhỡ ko phải soccer thì sao ???

   Xóa
  3. cai nay minh chi 3 ban lai deu ra soccer het thac mac add fb Tài Creed minh tu van them

   Xóa
  4. quên nữa, cho mình hỏi mún lai Piture lấy cặp dragon nào lai có tỉ lệ cao ?

   Xóa
  5. minh co vai cach lai pirate ban ad fb minh ghi roi minh chi cho tien

   Xóa
 76. Mấy bạn cho minh hỏi:
  mình có xây một nhà rồng đất đã up lên rồi nhưng nó bị lỗi sao mà mỗi khi mình click vào thì nó hiện thông báo "Complete Building?"
  thành ra nhà đó xây tốn đất, không thu được tiền, không move được, không bán được, tóm lại không làm gì được nó, nó cứ nằm ỳ ra đấy à.
  ai biết cách fix được chỉ mình với
  thanks

  Trả lờiXóa
 77. trùi ui, mình lai Fluorescent + Firebird ra Laser, pùn we'

  Trả lờiXóa
 78. bạn ơi sao mih lai mãi 2 cái con Soccer vs cả CoolFire toàn ra Mirror (LG) hoài thui vậy???? 5 lần rùi đó

  Trả lờiXóa
 79. breed 2 con race 3 lần toàn là 1days 23h =]]
  còn Pirate thì chục fat chưa dc fat nào =.=

  Trả lờiXóa
 80. mấy bạn ơi cho mình hỏi cái... lai armidillo+gummy có ra legend được k ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đc, nhưng tỉ lệ thấp. pạn nên lai Gummy + Soccer or Cool fire

   Xóa
 81. tai sao minh lai khac van ra metal/terra

  Trả lờiXóa
 82. ket ban giup do nhau ne ae
  http://www.facebook.com/bang.chiu.5?ref=tn_tnmn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. pạn mới lv20 mà lai ra đc Mirror rùi sao có mt cho nó ở ???

   Xóa
 83. lai con medieval thế nào các bác.1 lần ra lun ýk?

  Trả lờiXóa
 84. các bác cho mình hỏi: mình lai con Guummy+Coolfire có time breed : 12h. ra con j zậy mấy bác ??

  Trả lờiXóa
 85. cho tớ hỏi là con waterfall dragon lai từ sea với terra có 100% đc ko

  Trả lờiXóa
 86. soccer lai sao vậy mấy bạn sao mình lai hoai mà không ra

  Trả lờiXóa
 87. mình lai volcano + snowflake -> soccer

  Trả lờiXóa
 88. fb mình la Kao Đầu Pếp. mọi người add giúp đỡ nhau nhé

  Trả lờiXóa
 89. còn thiếu pirate và legendary nữa là đủ hết các loại rồng mà lai ko ra là sao ?

  Trả lờiXóa